Jeugdsportfonds Ommen

Het Jeugdsportfonds stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige niet bureaucratische wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten. Motto van het Jeugdsportfonds is: Alle kinderen moeten kunnen sporten. Het Jeugdsportfonds wil kinderen door middel van sport een kans geven zich positief te ontwikkelen.
 

Kernbegrippen:

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Jeugdsportfonds moet het kind lid worden van een, door NOC*NSF erkende, sportvereniging of anders in georganiseerd groepsverband gaan deelnemen aan sport, bijvoorbeeld ballet of dansen.
Kernbegrippen:
• Door NOC*NSF erkend
• Sporten in groepsverband
SPELREGELS JEUGDSPORTFONDS OMMEN
Doelgroep
Het Jeugdsportfonds Ommen is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar, woonachtig in de gemeente Ommen, die om financiële reden geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

Zwemles via het Jeugdsportfonds kan al vanaf 5 jaar.
Aanmelden
Een beroep op het Jeugdsportfonds Ommen kan uitsluitend worden gedaan door een intermediair. Een persoon die vanuit zijn/haar beroep betrokken is bij de opvoeding, begeleiding of scholing van het kind/jongere. In Ommen hebben we er in eerste instantie voor gekozen om de intern begeleiders (IB-ers) binnen het basisonderwijs en de combinatiefunctionaris sport aan te wijzen als intermediairs. U kunt eventuele ouders/verzorgers die in aanmerking komen voor deze regeling dan ook het beste doorverwijzen naar de eigen basisschool of naar één van de combinatiefunctionarissen;
Arjan Breukelman Combinatiefunctionaris gemeente Ommen 06-49467585

Denkt u ook in aanmerking te komen als intermediair?
Neem voor meer informatie contact op met de Jeugdsportfondsconsulent Maaike Geerdink. Zij is werkzaam bij de Sportservice Overijssel en bereikbaar op 038-4577782. Haar mailadres is overijssel@jeugdsportfonds.nl
Let op: ouder(s)/verzorger(s) en kinderen/jongeren kunnen zelf géén aanvraag doen! Dit geldt ook voor sportclubs.
Gelden
Het Jeugdsportfonds Ommen wordt gevuld met gelden van de gemeente Ommen en het Jeugdsportfonds Overijssel1. De gemeente stelt jaarlijks een maximaal bedrag (plafond) beschikbaar voor het jeugdsportfonds. Aansluitend bij de doelstelling van het lokale Armoedebeleid gelden de volgende voorwaarden:
• De bijdrage wordt verstrekt om jongeren, uit gezinnen met een minimum inkomen, deel te laten nemen aan een sportieve activiteit;
• Inkomen ouders is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm;
• JSF komt aan de orde als de voorliggende voorzieningen geen uitkomst (meer) biedt bij een kind dat wil beginnen met sport;
Uitzondering
Er zijn situaties waarin ouders wel een inkomen hebben boven het gestelde minimum, maar toch het sporten niet kunnen betalen. Indien de intermediair in de financiële motivatie kan aangeven waarom de ouders geen geld hebben om het sporten te betalen dan kan, bij uitzondering, toch een beroep op het Jeugdsportfonds Ommen worden gedaan. Bijvoorbeeld: ouders zitten in een schuldsaneringtraject, hebben een laag inkomen en meerdere kinderen, een één ouder gezin met een laag inkomen, enz. Het bestuur van het Jeugdsportfonds Overijssel en/of het Jeugdsportfonds Ommen nemen in dit geval een besluit over de desbetreffende aanvraag.
De spelregels
• De aanvraag gaat via de website www.jeugdsportfonds.nl door een door het Jeugdsportfonds erkende intermediair. (Ouder(s), kinderen/jongeren en sportclubs kunnen geen aanvraag doen!)
• Het Jeugdsportfonds keert uit indien ouder(s) en of verzorger(s) leven van een uitkering op bijstandniveau en andere financieringsmogelijkheden ontbreken of zijn uitgeput;
• De intermediair dient de aanvraag te motiveren door middel van het geven van korte informatie over de financiële situatie van de ouder(s) en of verzorgers. Zonder financiële motivatie wordt de aanvraag niet behandeld;
• Kinderen van 6 tot 14 jaar, woonachtig binnen de gemeente Ommen, komen in aanmerking voor het Jeugdsportfonds Ommen;
• De bijdrage van het Jeugdsportfonds Ommen bedraagt maximaal €225 per jaar(sportseizoen);
• Het Jeugdsportfonds Ommen keert géén geld uit aan jeugdigen of aan de ouder(s).
o Bijdragen voor lidmaatschap van een sportvereniging worden rechtstreeks overgemaakt naar de vereniging;
o Bijdragen voor sportkleding en andere sportattributen worden overgemaakt op de rekening van de sportzaak;
o De sportzaak dient vervolgens binnen 2 maanden na ontvangst van de toegekende middelen door middel van overdracht van aankoopbewijzen, verantwoording af te leggen aan de Jeugdsportfondsconsulent van het Jeugdsportfonds Overijssel;
• Het kind moet lid worden van een, door het NOC*NSF erkende, sportvereniging of anders in georganiseerd groepsverband gaan deelnemen aan sport;
• Het is toegestaan om voor meerdere kinderen uit een gezin een aanvraag in te dienen;
• Ieder jaar kan er opnieuw een aanvraag worden gedaan indien de financiële omstandigheden van de ouders en of verzorgers dit noodzakelijk maakt;
• De intermediair ziet er op toe dat het kind daadwerkelijk en voor langere tijd deelneemt aan de activiteiten van de sportvereniging, waarvoor het geld beschikbaar is gesteld.
1 Mits beschikbaar